Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Padmos Podotherapie

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling (via Infomedics).

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

-Naam, geboortedatum, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (als zorgaanbieder zijn wij dat verplicht te registreren en wordt gebruikt als er gegevens over een patiënt worden uitgewisseld).

Om de zorgverlening aan u zo goed mogelijk te kunnen doen is het ook nodig om over uw medische gegevens te beschikken; wij noteren de gegevens omtrent uw gezondheid voor zover dat van toepassing is voor ons als Podotherapeut.

Ook noteren wij de door ons toegepaste behandelingen/adviezen. Wanneer wij gegevens omtrent uw gezondheid ontvangen van huisarts of specialist voegen wij dit toe aan onze gegevens.

Al deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier.

Uw Podotherapeut is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting (weliswaar geanonimiseerd) .
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor berichtenverkeer met andere zorgverleners of de financiële verwerking) zorgen wij er voor dat in zogenaamde verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Padmos Podotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). 

Uw rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Padmos Podotherapie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Padmos Podotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (huisarts, fysiotherapeut of pedicure) voor een optimale behandeling.

Uitwisseling gegevens
Padmos Podotherapie wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgdomein en Zorgmail), via keteninformatiesysteem (VitalHealth) en via onze informatiesystemen (Intramed en DM Voetzorg) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Cookies

Om een zo goed mogelijke werking van deze website af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Google Analytics:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen:
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links:
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.padmospodotherapie.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Contact- of aanmeldformulier
Met het contactformulier op onze website kunt u ons een bericht sturen, vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

Onze functionaris voor de gegevensbescherming is mevrouw E. de Waal